fbpx
+420 558 441 661 sekretariat@motorlucina.cz Jamnická 116, Frýdek-Místek 8:00-14:00

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Motor Lučina spol. s r.o., IČ: 25367625, se sídlem Jamnická 116, 738 01 Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 15784 (dále také „Správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4, odst. 7 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), tímto informuje subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

1. Účel, rozsah a právní základ pro zpracování osobních údajů

1.1 Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením GDPR a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je v době před nabytím účinnosti nařízení GDPR zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“).

1.2 Společnost zpracovává pouze přesné, a v případě potřeby aktualizované, osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ a s nařízením GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným konkrétním účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného konkrétního účelu.

1.3 Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k:

1.3.1. dodržení právních povinností Správce;

1.3.2. k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, kdy především se jedná o pracovní smlouvy a smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců k uživatelům,

1.3.3. ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce nebo jiné dotčené osoby,

s tím, že pokud by subjekt údajů osobní údaje Správci neposkytl, nebude Správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů a právní povinnosti, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

1.4 Osobní údaje získává Správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.

1.5 Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovateli, tedy osobami ve smluvním vztahu se Správcem. Ke zpracování dochází především prostřednictvím výpočetní techniky, ale také manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce veškerá potřebná technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, která zabraňují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřních předpisech Správce či v příslušných obecně závazných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů nebo případně z jiných titulů pro zpracování osobních údajů (např. oprávněný zájem Správce, souhlas subjektu údajů, apod.).

1.6 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, tedy především se smluvními partnery Správce, kteří mu poskytují plnění, při jehož realizaci mohou přijít do kontaktu s osobními údaji subjektů údajů (dále také „Zpracovatelé“). S těmito Zpracovateli Správce uzavírá za účelem důsledné ochrany osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. V této souvislosti Správce jako se Zpracovateli spolupracuje např. se společnostmi, které pro něj zajišťují ostrahu objektu, se společnostmi, které mi poskytují služby IT, právní služby, služby účetních poradců, apod.

1.7 Správce může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) identifikační údaje a údaje o adresách sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, akademický titul, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ;

b) další kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo či e-mailová adresa;

c) údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení, údaje z pracovních životopisů aj., za situace, když zde není oprávněný zájem Správce);

d) další osobní údaje, jako jsou číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému, jakož i další osobní údaje subjektů údajů plynoucí z konkrétní smlouvy (například z pracovní smlouvy subjektu údajů pro platbu mzdy), z obecně závazného právního předpisu nebo oprávněného zájmu Správce.

1.8 Za účelem ochrany majetku Správce, jeho zaměstnanců, klientů a spolupracovníků Správce a za účelem zvýšení bezpečnosti osob je v prostorách Správce instalován kamerový systém s obrazovým záznamem ukládaným po dobu 96 hodin. Prostory Správce, které jsou kamerovým systémem monitorovány, jsou vždy označeny příslušnými informačními tabulkami.

1.9 U Správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, a to v zájmu personifikace nabídek Správce pro tyto subjekty údajů.

2. Práva subjektů údajů

2.1 Správce plně respektuje a dodržuje veškerá práva subjektů údajů podle nařízení GDPR (zejména čl. 12 až 23 nařízení GDPR) a ostatních obecně závazných právních předpisů.

2.2 Subjekt údajů má právo takto od Správce požadovat:

2.2.1. přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;

2.2.2. jejich opravu nebo výmaz;

2.2.3. omezení zpracování;

2.2.4. právo vznést námitku proti zpracování;

2.2.5. právo na přenositelnost údajů.

2.3 Uděluje-li subjekt údajů Správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.

2.4 Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ve Starém Městě dne 24.5. 2018

Motor Lučina spol. s r.o.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost: Motor Lučina spol. s r.o., IČ 25367625, sídlem Jamnická 116, 738 01

Staré Město zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka

15784 (dále jen „Společnost“) informuje o následujícím:

oznamovacím systému Společnosti.

I. Zřízení vnitřního oznamovacího systému

1. Společnost zavedla vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání v oblastech vymezených zák.č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), případně směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie podle článku II ze strany fyzických osob uvedených v článku III.

II.Kdo může podat oznámení

1. Oznamovatelem může být osoba, která u Společnosti vykonávala nebo vykonává práci, jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3) zákona nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti s výkonem práce nebo jiné výdělečné činnosti v kontaktu se Společností.

Oznamovatelem, který může využít VOS může být zejména fyzická osoba, která pro

Společnost:

1.1. Vykonává zaměstnání, odbornou praxi, či stáž.

1.2. Vykonává funkci v orgánech naší obchodní Společnosti.

1.3. Poskytuje služby pro naši obchodní Společnost.

1.4. Vykonává činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů a jejich subdodavatelů.

2. Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Dle § 23 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše: 50.000,– Kč.

3. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává ani nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3) písm. a), b), h) nebo i) zákona.

III. Jaké jednání je možné oznámit

1. VOS je určen pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, ke kterému došlo u Společnosti a které:2

1.1. Má znaky trestného činu.

1.2. Má znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více.

1.3. Porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

1.4. Porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

– finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

– daně z příjmů právnických osob,

– předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

– ochrany spotřebitele,

– souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

– bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

– ochrany životního prostředí,

– bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

– radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

– hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

– ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

– ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

– ochrany finančních zájmů Evropské unie,

– fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

IV. Oznámení

1. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možno dovodit totožnost oznamovatele. Na anonymně podávaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.

2. Způsoby podání oznámení:

2.1. Poštou na adresu: „K rukám Tomáše Polacha – neotevírat“, Motor Lučina spol. s. r.o., Jamnická 116, 738 01 Staré Město.

2.2. Telefonicky na čísle: 777 742 660.

2.3. Osobně u příslušné osoby: Tomáš Polach.

Zastupující příslušná osoba : Radek Polach.

Oznámení je možno podat osobně u příslušné osoby po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

2.4. E-mailem na adresu: t.polach@motorlucina.cz.

3. Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Bude-li oznámení důvodné a pravdivé, Společnost přijme nápravné opatření.3

Budou-li v oznámení uvedeny vědomě nepravdivé informace anebo oznamovatel učiní opatření v zájmu poškodit Společnost, přijmeme opatření k obraně.

V. Ochrana oznamovatele

1. Osobě, která v souladu se zákonem učiní oznámení a má oprávněné důvody se domnívat, že oznámení protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením.

Společnost zajistí ochranu před odvetným opatřením vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů (příbuzní, osoby blízké, atd.).

2. Ochrana před odvetným opatřením spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, změny pracovní doby, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje, atd. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele či dalších dotčených osob a k informacím uvedeným v oznámení.

VI. Možnost podat oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR

1. Oznámení je možno podat také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány).